Чырвоным па Беламу - Мой Клюб - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: Чырвоным па Беламу

Название песни: Мой Клюб

Дата добавления: 24.02.2021 | 02:20:03

Просмотров: 3

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни Чырвоным па Беламу - Мой Клюб

Блядыя домы, брудныя вуліцы, раёны...
Бледные дома, грязные улицы, кварталы ...
Калужы, цэглы, камяні - яны не выпусцяць з палону.
Лужи, кирпичи, камни - из плена не выпустят.
Такі штодзённы краявід для іх добра вядомы
Такой повседневный пейзаж им хорошо известен.
Без стомы ідуць у перад, чуюць праклёны.
Неустанно идите вперед, слышите проклятия.


У вачах гонар ламаючы страх.
В глазах гордость ломает страх.
Перамогі пах прадказвае ворагам крах.
Запах победы предвещает гибель врага.
У іх руках чорна-белы красуецца сцяг
В их руках черно-белый флаг
Кроу бурліць ці у сябе на стадыёне, ці на выезьдзе у гасьцях.
Ворона кипит либо дома на стадионе, либо в гостях.


Чуеш жах? Значыць, ты ў нашых руках.
Вы слышите ужас? Итак, вы в наших руках.
Лагатып на грудзях вызначае іх шлях,
Логотип на груди определяет их путь,
Зрывае дах адрэналіна. Убок не зробяць кроку,
Срывает крышу адреналина. Они не сделают шаг в сторону,
Ідуць побач плячо ў плячо, Як воіны ва ў мроку
Идите бок о бок, плечом к плечу, Как воины в темноте


Бачу насупраць Блішчаць чужыя вочы.
Я вижу напротив Сияющие чужие глаза.
І што з таго? Мы ведаем, што мы героі сённяшняй ночы,
И что из этого? Мы знаем, что мы герои сегодняшнего вечера,
Крыжуем рукі, ўвесь час наперад крочым.
Скрещиваем руки, постоянно движемся вперед.
Без перамогі дамоў вяртацца мы не хочам!
Мы не хотим возвращаться домой без победы!


Прыпеў:
Припев:
Чорны-белы - колеры сэрца!
Черное и белое - цвета сердца!
Чорны-белы - колер іх мейсца!
Черное и белое - цвет их места!
Чорны-белы - колер іх клюбу,
Черный и белый цвет их клуба,
Колер, якога я ніколі не забуду!
Цвет, который я никогда не забуду!


Калі маўчыць стадыён, гэта не значыць, што маўчыць сэрца -
Если стадион молчит, это не значит, что молчит сердце -
Яно б'ецца і нібыта з усяго смяецца.
Бьет и якобы смеется надо всем.
Фанаты не здымаюць ружы, колер не мяняюць.
Любители роз не снимают, не меняют цвет.
Шмат гадоў ужо пад сцягам, гэтага ім не паправіць.
Они много лет стоят под флагом, не могут это исправить.
Нікому не адняць гісторыю іх перамогі,
Никто не заберет историю их победы,
Бо гэтай камандзе аддалі свае пачуцці многія.
Ведь многие отдали свои чувства этой команде.
Адное - бізнес і палітыка, другое - гонар іх.
Один - бизнес и политика, другой - их гордость.
Яны не згодныя з тым, што калісьці клюб нібыта знік.
Они не согласны с тем, что однажды клуб якобы исчез.
Знак для іх - гэтая ружа ці калёры клюбу.
Знак для них - роза или цвета клуба.
Усялякія паперкі яны пасылаюць ў дупу,
В жопу шлют всякие бумажки,
Вераць ў тое, што ўсё будзе добра -
Верю, что все будет хорошо -
Гэта іх надзея, гэта тое, што часам рухае ўсіх гэтых людзей наперад.
Это их надежда, это то, что иногда движет вперед всех этих людей.
Можна ўсё адняць, акрамя гэтай веры
Все можно забрать, кроме этой веры
В ультрасаускам сэрцы
В сердце ультра-соуса
Клюб жыве, але не на паперы - гэта не памрэ ніколі,
Клуб живет, но не на бумаге - он никогда не умрет,
Гэта іх воля,
Это их воля,
Бо для іх той клюб е найвыдатнейшым футболе!
Ведь для них этот клуб - лучший футбол!
Скачать

Верный ли текст песни?