Нонна Тогочиева - Дэлхэйн Дуран - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: Нонна Тогочиева

Название песни: Дэлхэйн Дуран

Дата добавления: 24.04.2021 | 13:14:04

Просмотров: 1

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни Нонна Тогочиева - Дэлхэйн Дуран

Дэлхэйн дуран
Intus bize.


муз. Нар-Оюу Наранбаатар
муза. Солнце-бирюзовый наранодар
сл. З. Тогочиева
Посадка Собака так. Тогочьева


Урдаhан уhанай хурэхэдэ,
От frontahan Uhanai.
Ульгамхан ухаанай дэлгэрхэдэ,
Ульсаман распространяется,
Уужамхан сэдьхэлэйм дээжэhээ
Примерно переключался
Уулзажал шамтай жарганам.
Саманама, чтобы увидеть шам.
Талын сэсэг амилхада,
Казалось сессия амлида,
Таанадтаа нухэдни зорижо,
Taanadi путешествует,
Тэнюун дуранайм дундаhаа
Меданай Меданаха
Тэбэрин шамай хэлэнэб.
Шаблон Шаман Шай.


Дэлхэйн дуран намдаа ерыш даа,
НЕРВЫ В ТОДДЛАМАНЕ, ВЫ БОЛЬШЕ
Далай мэтээр долгёо ургыш даа,
Доломулы, как океаны, у вас есть
Уhандалшни арюун сэбэр.
Угання Уууна.
Урдажал ябаа саг сагтаа,
Вводящаяся корзина YABB SIP,
Дуранай эрьеэр аяншалаад,
Ева Дурана грозовая и
Дуугаа дуулаха дуран солоёо
Duran Sugar Sugglao.
Магтан дуулая.
Похвалы и хвала.


Эжы абын юрөөлые
YASA AB AB
Энхэргэн hанажа абая.
Позначить, чтобы выявить Севая Абая.
Эртын шубуудай ганганаан
Сад сада сада
Эрьен намдаа дуулыш даа.
Гимны Дуэна.


Дэлхэйн дуран намдаа ерыш даа,
НЕРВЫ В ТОДДЛАМАНЕ, ВЫ БОЛЬШЕ
Далай мэтээр долгёо ургыш даа,
Доломулы, как океаны, у вас есть
Уhандалшни арюун сэбэр.
Угання Уууна.
Урдажал ябаа саг сагтаа,
Вводящаяся корзина YABB SIP,
Дуранай эрьеэр аяншалаад,
Ева Дурана грозовая и
Дуугаа дуулаха дуран солоёо
Duran Sugar Sugglao.
Магтан дуулая, дуулая.
Хвала Парри, Гимн.
Скачать

Верный ли текст песни?